Dług alimentacyjny

Ogólnie rzecz biorąc, dług alimentacyjny to nic innego jak okresowa (zwykle miesięczna) składka ekonomiczna uznawana podczas kryzysu małżeńskiego dla małżonka słabszego ekonomicznie. W fazie separacji faktycznie pozostaje się nadal w związku małżeńskim i obowiązek wzajemnej pomocy materialnej nie znika. Aby mieć prawo do zasiłku, beneficjent nie może jednak ponieść obciążenia (tj. winy za zakończenie małżeństwa) i nie może mieć własnych dochodów.
Jeśli chodzi a alimenty przyznawane dzieciom to niezależnie od tego, czy urodziły się ze związku małżeńskiego, czy wspólnego pożycia. W każdym razie obowiązek ten jest uruchamiany przez niesprawującego opieki rodzica (tj. niemieszkającego z potomstwem) i musi zostać określony przez sędziego, biorąc pod uwagę dochód obojga małżonków, potrzeby małoletniego i jego standard życie, które cieszyło się przed rozwodem. Środek ten trwa do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Nierzadko zdarzają się osoby uchylające się od regulowania długu alimentacyjnego, ale należy wiedzieć, że prawo chroni osoby, dla których alimenty zostały przyznane.

Co zrobić, jeśli osoba powinna a nie płaci alimentów?

Po stronie cywilnej pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, jest wysłanie upomnienia do małżonka zalegającego z płatnością, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, zwracając uwagę na dokładną kwotę, termin w jakim należy uregulować zaległość oraz zawiadomienie, że w przypadku braku płatności zostanie podjęte postępowanie sądowe. W przypadku braku informacji zwrotnej, narzędzia do ściągnięcia alimentów to:

Nakaz prawny orzeczenie sędziego, które uznaje prawo do świadczenia alimentacyjnego, jest tytułem wykonawczym. Innymi słowy, możliwe jest zawiadomienie współmałżonka zalegającego z nakazem zapłaty należnej kwoty. Jeśli nie wywiąże się ze swoich obowiązków w ciągu określonego czasu, możesz przystąpić do zajęcia majątku ruchomego, nieruchomego lub majątku osób trzecich.

Zajęcie następuje wtedy jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że ​​zobowiązany małżonek nie posiada środków niezbędnych do płacenia alimentów, sędzia może zostać poproszony o zajęcie części jego majątku ruchomego lub nieruchomego

Nakaz zapłaty bezpośredniej, w praktyce sędzia nakazuje osobie trzeciej (na przykład pracodawcy współmałżonka) wypłatę kwoty bezpośrednio beneficjentowi (poprzez potrącenie niezbędnej sumy z wynagrodzenia) w granicach ustalonego przez prawo limitu. W przeciwnym razie małżonek wierzyciel może wystąpić przeciwko osobie trzeciej w celu uzyskania zapłaty kwoty.